Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Ozel Halk Otobüs Hizmetlerini Nasıl Buluyorsunuz

Sonuçlar
Hakkımızda

AMAÇ: Esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekîfaaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlâkını korumak ve bu maksatla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluşu olan birlik, federasyon ve Konfederasyonun çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM: 5362 Kanun, esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanlar ve esnaf ve sanatkârlar tarafından kurulan esnaf ve sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluşları olan birlik, federasyon ve Konfederasyon hakkında uygulanır.

Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri,

b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünü,

d) Oda: Esnaf ve sanatkârların kuracakları ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarını,

e) İhtisas odası: Aynı meslekte faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek il merkezlerinde veya ilçelerde kurmuş oldukları esnaf ve sanatkârlar odalarını,

f) Karma oda: İhtisas odası kurabilecek sayıya ulaşamayan değişik mesleklerdeki esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek kuracakları odaları,

g) Şube: Birlik tarafından oda kurulamayan ilçelerde açılacak ve buradaki esnaf ve sanatkârların işlemlerini yürütecek hizmet birimlerini kapsar.


İŞBU ÇERÇEVEDE ;
Odamız 507 Sayılı yasa kapsamında kurulan İstanbul Özel Halk Otobüs Sahipleri İşletmecileri Esnaf Odası, esnafının yaşam koşullarını iyileştirebilmek,  mesleki sorunlarına çözüm bulmak amacı ile hizmet vermektedir.

Zor koşullar ve maddi imkansızlıklar içerisinde görev yapan Federasyon ve Oda yöneticileri, her kuruşunu kendi alın teri ile kazanan esnafının örgütlenmesini, birçok aşamalardan ve engellerden geçirerek bugünlere gelmişlerdir.İstanbul Özel Halk Otobüs Sahipleri İşletmecileri Esnafı bir çok alanda mesleki çıkarlarını koruyan, haklarını, yöneticilerinin yılmadan çalışmaları sonucu kazanmıştır.

Oda personelinin seçiminde gösterilen titizlik, personel ve üyeler içerisindeki hiyerarşik düzen, Özel Halk Otobüs İşletmecileri esnafına verilen hizmetin kalitesini yükseltmiş, çağdaş çalışma sistemine ulaşmayı kolaylaştırmıştır. Üyeler arasında hiçbir ayrım yapılmadan hizmet verilmesi, Oda gelirlerinin üye esnafına daha modern hizmet verecek alanlarda harcanması gelişmeyi hızlandırmış, elde edilen yasal hakların bilinçli ve diğer kamu kurumları ile iyi ilişkiler içerisinde kullanılması, Özel Halk Otobus İşletmecileri Esnaf mesleğine itibar sağlamıştır.

3500 civarında Odamıza kayıtlı üyelerin birlikte ,disiplinli ve düzen içerisinde çalışması otobüsçüler ve şöför esnafının tokontrol sistemi ile birbirini denetlemesi,görülen hata ve aksaklıkları kısa sürede konuşup,anlaşarak çözümlemeleri, odamız ve üyelerimize güven vermektedir. Bunun yanında oda başkanımız Sayın Göksel OVACIK çerisinde büyük bir ağ haline gelmesine rağmen hizmetlerin yetersizliğine inanmakta ve sosyal ve kültürel alanlarda yeni atılım planları yapmaktadır.

Vatanını seven ,vergisini aksatmadan ödeyen,mert ahlaklı şoför esnafımıza hizmet,başta Oda Başkanımız ve Yönetim kurulumuz olmak üzere birbirimize olan güvenimiz her geçen gün daha da pekişmektedir. Bu güven ve iş birliği içinde olduğumuz sürece dünden daha ileride, Yarın çok daha iyi olacaktır.