Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Ozel Halk Otobüs Hizmetlerini Nasıl Buluyorsunuz

Sonuçlar
ÖHO Yönergesi

İstanbul Özel Halk Otobüslerinin bağlı bulunduğu çalışma yönergesidir.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

GENEL HÜKÜMLER

B Ö L Ü M I

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

 

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1:

Bu Yönergenin amacı, İETT’nin yönetim, yürütüm ve denetimi altında toplu taşımacılık yaptırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönerge, Özel Halk Otobüsleri ile İstanbul il sınırları dahilinde toplu taşımacılık yapılmasını kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 2 :

 1. 3645 sayılı İETT kanunu,
 2. 5466 sayılı kanun,
 3. 2918 sayılı karayolları Trafik kanunu ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan uygulama yönetmenliği,
 4. 5216 sayılı İ.B.B kanunu ve ilgili uygulama yönetmenliği,
 5. Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi fon yönetmenliğinin ilgili hükümleri ve bunlara ilişkin mevzuat,
 6. 4736 sayılı kanun.

TANIMLAR

MADDE 3:

Bu Yönergede geçen tanımlar,

İBB                                             :İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni,

İETT                                          :İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nü,

İDARE                                       :İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nü,

ÖHO                                          :Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait  toplu          taşıma,otobüsleri

UKOME                                    :Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ni,

KENT                                        :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre belirlenen İstanbul il hudutlarını,

OTOBÜS                                   :Teknik özellikleri İETT tarafından hazırlanan toplu taşımacılık aracını,

TAŞIMACILIK                        :İstanbul İl sınırları içinde ve İETT tarafından belirlenen hat ve güzergâhlarda yapılan toplu taşımacılığı,

TAŞIMACI                               :İETT’nin yönetim, yürütüm ve denetimi altında ÖHO ile toplu taşımacılık yaptırılan gerçek veya tüzel kişilerini

TÜZEL KİŞİ                             :Ticaret şirketlerini,

ARAÇ PERSONELİ                :Taşımacılıkta görev yapan ve taşımacı tarafından istihdam edilen personeli,

DAR ÇALIŞMA BÖLGESİ    :Ait olduğu İşletme Bölgesi içinde, hat bazında belirlenen çalışma alanını,

ROTASYON                             :Taşımacıların bulundukları dar çalışma bölgesi içerisinde yer alan hatlarda, araç sayısına göre belirlenen tarihlerde, dönerli olarak çalışma esasını,

HAT                                           : İETT tarafından belirlenen güzergâhtaki taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklarda dahil takip edilen yolu ifade eder,

İŞLETME PERSONELİ         :Taşımacının çalışma programında yazılı hareket saatlerine göre seferlerini yapmasını sağlayan, organize eden, denetleyen ve kayıt tutan İETT görevlisini,

ÇALIŞMA PROĞRAMI         :Hat, Araç ve zaman programını,

GÇR                                           :Geçici Çalışma Ruhsatını,

GKM                                          :Otobüslerde elektronik biletin kullanıldığı Geçiş Kontrol Makinasını ifade eder

HİZMET BEDELİ                   :Taşımacının, kendisine sağlanan altyapı hizmetleri karşılığı olarak idareye ödeyeceği aylık Geçici Çalışma Ruhsatı (GÇR)  bedeli ifade eder.

AKYOLBİL :                         Araç Takibi ve Yolcu Bilgilendirme Sistemini ifade eder.

Yönergede yer alan ve açıklaması bulunmayan diğer tanımlar için, ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

BÖLÜM II

İŞLETMECİLİK KURALLARI

YÖNETİM, YÜRÜTÜM VE DENETİM

MADDE 4:

ÖHO, taşımacının ve/veya kendi personelinin sorumluluğu altında, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yönetim yürütüm ve denetimine bağlı olarak, bu yönerge esaslarına ve bu yönerge esasları çerçevesinde İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünce çıkarılacak diğer talimatlara göre çalıştırılır.

ÖHO, İETT tarafından kendilerine “Denetim Kartı” verilen veya bu konuda yetkilendireceği Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi ve Kurumların görevlendireceği personel tarafından bedelsiz seyahat edilerek denetlenir.

HUKUKİ SORUMLULUK

MADDE 5:

ÖHO’de görev yapan personel, toplu taşımacılık hizmeti esnasında taşımacının vekili durumundadır.  Araç personelinin her türlü fiilinden ve taşımacılıktan doğan mali, hukuki ve cezai sorumluluk taşımacılara aittir. Gerek İBB gerekse İETT ile taşımacı arasında bu konuda hiçbir akdi ilişki kurulmaz.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

MADDE 6:

 1. Taşımacı, toplu taşıma hizmetini İETT tarafından hazırlanan bir plan dahilinde, bağlı bulundukları “İşletme Bölgeleri” itibariyle tespit edilen hatlarda veya “Dar Çalışma Bölgeleri”nde, her bir dar bölgeye isabet eden araçlar arasında rotasyon usulüyle (dönerli), her hat için ayrı ayrı hazırlanan çalışma programına bağlı olarak yapacaktır.  (Mahkeme kararıyla iptal)
 2. “Dar Çalışma Bölgeleri”ndeki hatlar, İETT tarafından tespit edilecek, İşletme bölgeleri harflerle tanımlanacak, her bir bölgede yer alacak araçlara İşletme Bölgesini tanımlayan harflere göre ayrı ayrı sıra numarası (KOD) verilecek ve her bir Dar Bölgeye düşecek araç plakalarının tespiti, İETT tarafından yapılacaktır. (Mahkeme kararıyla iptal)
 3. Taşımacıların karşılıklı taahhütte bulunarak kod numarası ile bölgelerini değiştirmek istemeleri halinde talep ÖHO Komisyonu’nda görüşülerek, değişiklik Komisyon kararı ve Genel Müdürlük Onay’ı ile yapılır.
 4. Toplu Taşım hizmeti ihtiyacına göre Özel Halk Otobüslerinin çalışacakları hatların;
  1. Hat ihdası,
  2. Hat iptali,
  3. Hat güzergah değişikliği,
  4. Hat güzergah uzatılması veya kısaltılması,
  5. Hat güzergahındaki durak yeri düzenlemeleri,
  6. Hatlarda toplu taşım hizmeti verecek araç sayılarının tespiti İETT Genel Müdürlüğü’nün onayı ile yürütülür.  (Mahkeme kararıyla iptal)

Özel Halk Otobüslerinin hatta araç ilavesi, güzergâh değişikliği ( hat uzatma dâhil ) hat değişikliği talepleri idari encümen kararı ile DEĞİŞİKLİK BEDELİ alınarak yapılır.  Mücbir sebepler doğması halinde İETT Genel Müdürü yetkilidir.

(Mahkeme kararıyla iptal)

 1. Taşımacıların çalıştıkları DAR ÇALIŞMA BÖLGELERİ içinde yer alan hatlarda; araç sayısındaki artış veya eksiltmelerden dolayı bedel talep edemezler.
 2. ÖHO’ nün iç kısmına asılacak ilan, afiş ve reklamlar, İETT’nin izni ve belirlediği şartlar çerçevesinde yürütülür.
 3. ÖHO’ünde görevli personel toplu taşımacılık hizmetini, yönetim ve denetim kaidelerine bağlı, hazırlanan çalışma programı ve işletme personelinin hizmet talimatına uygun olarak yapmak ve yolculara karşı olan davranışlarında, daima işin bir Kamu hizmeti olduğu bilinciyle hareket etmekle yükümlüdür.
 4. Özel Halk Otobüslerinde, yolcular tarafından unutulan veya kaybedilen her nevi eşyanın, ÖHO personelince tutanakla birlikte çalışılan hattın görevli Hareket Amirine teslim edilmesi zorunludur.
 5. Taşımacılar, günlük servis bitiminde Dar Çalışma Bölgeleri dikkate alınarak otobüsünü   İETT’nin göstereceği garajlarına İETT tarafından tespit edilecek esaslara göre bırakmak zorundadırlar.

Taşımacılar, söz konusu garajlarda otobüslerin temizliğinin ve bakımının yapılacağı sistemlerin kurulmasını İETT’nin belirleyeceği kurallar çerçevesinde sağlayacaklardır. Gerekli olduğu takdirde garajlarda İETT’nin görevlendireceği bir garaj amiri bulunacak ve bu amir garajın düzeni açısından yetkili olacaktır.

6.11 Taşımacı, yolcu ve trafik güvenliği bakımından aracın; yasal, teknik ve periyodik muayenelerini yaptırmak ve araçta lisanslı akaryakıt kullanmak zorundadır. Taşımacı aracında mevzuata ve idare teknik talimatnamelerine aykırı ve onaysız tadilat yaptıramaz, ilave aparatlar takamaz, trafik güvenliği ve hizmet kalitesini arttıran kamera, klima, adblue ve benzeri ekipman ve donanımları devre dışı bırakamaz. Mevzuata aykırı tadil ve montajlar yasal hale getirilmedikçe araca iş verilmez.

Aracın yasal, teknik ve periyodik muayenelerinin yapıldığına ve lisanslı akaryakıt kullanıldığına ilişkin belgelerin görevlilere ibrazı zorunludur.

ROTASYON USULÜ

MADDE 7:

Rotasyon usulü ile çalışma sistemi; taşımacıların bağlı oldukları İETT İşletme Bölgelerinde ve bu bölgeler içinde oluşturulan dar bölgelerde, 6. maddede belirlenen prensiplere ve İETT tarafından hazırlanan çalışma programına göre, günlük dönüşümlü olarak çalışmalarını ifade eder. Rotasyonla çalışma şekil ve müddeti dar bölgelerdeki araç sayılarına göre İETT tarafından belirlenir. Rotasyonlar aylık olarak düzenlenerek taşımacılara duyurulur.

SÜRÜCÜ PERSONELİN NİTELİKLERİ, ÇALIŞTIRILMASI, EĞİTİMİ VE KIYAFETİ MADDE 8:

Bu Yönerge kapsamında çalıştırılan sürücülerin; aşağıda belirtilen özellikleri taşımaları, eğitimleri almaları ve düzenlenen işletme ilkeleri çerçevesinde çalıştırılmaları esastır.

8.1 Sürücü Personelde Aranan Nitelikler:

 1. T.C vatandaşı olmak,
 2. İstanbul’da ikametgâh sahibi olmak,
 3. En az 1 yıllık (12 ayı doldurmuş) E sınıfı ehliyet sahibi olmak,
 4. Adli sicil kaydına göre kamu hizmetinden men edilmemiş olmak,
 5. Tam teşekküllü hastaneden 5 yılda bir yenilenmek üzere “Sürücü Olur” Heyet Raporu almış olmak,
 6. İdare tarafından verilmiş Toplu Taşıma Sertifikası (TTS) sahibi olmak
 7. Aslı kusurlu ölümlü kazalar, alkol vb. gibi suçlardan dolayı  ehliyetine el konulmamış olmak.

8.2 Sürücülerin Eğitimi:

İdare tarafından verilmiş eğitimlere katılmayan ve İdare tarafından verilmiş eğitim sertifikalarına sahip olmayan sürücüler Özel Toplu taşım araçlarında sürücü olarak çalıştırılamaz.  Sürücü personel olarak çalıştırılacak kişilerin aşağıda düzenlenen eğitim programına katılması ve Toplu Taşıma Sertifikasına (TTS) sahip olması gerekir.

 1. Eğitim İçin Sürücü Personelden İstenen evraklar:
 2. En az 1 yıllık (12 ayı doldurmuş) E sınıfı ehliyetinin aslını ibraz ederek fotokopisi,
 3. Emniyetten GBT bilgileri gösterir belge (Aslı kusurlu ölümlü kazalar, alkol vb. gibi suçlardan dolayı  ehliyetine el konulmamış olduğunu belgelemek).
 4. Adli sicil kaydı belgesi
 5. Nüfus Cüzdanı sureti,
 6. Tam teşekküllü hastaneden 5 yılda bir yenilenmek üzere “Toplu taşım araçlarında sürücülük yapabilir” şeklinde Heyet Raporunun aslı,
 7. Tam teşekküllü devlet  hastaneden uyuşturucu kullanmadığına  dair bilgileri içeren belge sahibi olmak
 8. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün uyguladığı Psikoteknik Test ücretinin İdare hesabına yatırıldığına dair dekont,
 9. Uygulamalı eğitimler için 50 tam bilet, teorik eğitimler için 50 tam elektronik bilet  olmak üzerek toplam 100 tam elektronik bilet karşılığı eğitim bedelinin İdare hesabına yatırıldığına dair dekont.

 

 1. Eğitim/Sertifika Programı:

Bu program; Psikoteknik Test ve Değerlendirme, Uygulamalı Güvenli ve Defansif Sürüş Eğitimi ve Sınıf Eğitimlerinden oluşur.

 1. Psikoteknik Test ve Değerlendirme: Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin, bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülmesidir. Bu kapsamda başvuru sahipleri, İdare’nin bünyesinde faaliyet gösteren  Psikoteknik Test ve Değerlendirme Merkezi'nde değerlendirmeye tabi tutulur. Başarı gösterenler bir sonraki eğitime devam etmeye hak kazanırlar ve kendilerine "Psikoteknik Değerlendirme Belgesi" verilir. Başarısız olanlar hakkında yürürlükte olan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili maddesindeki hükümler uygulanır.
 2. Uygulamalı Güvenli ve Defansif Sürüş Eğitimi: Psikoteknik Test ve Değerlendirme sonucu başarılı olan sürücüler uygulamalı saha eğitimlerine tabi tutulur. Başarılı olanlar sınıf eğitimlerine devam etmeye hak kazanır.
 3. Sınıf Eğitimleri: Uygulamalı Güvenli ve Defansif Sürüş Eğitimini başarı ile tamamlayan sürücüler, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanan "Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Ulusal Meslek Standardı" çerçevesinde oluşturulan sınıf eğitimlerine tabi tutulurlar. Sınıf eğitimleri,
 • İşletmecilik ve Mevzuat Bilgisi,
 • İş Sağlığı Güvenliği ve Sürüş Psikolojisi,
 • Müşteri Odaklı Hizmet: Etkili İletişim,
 • Stres Yönetimi,
 • Temel İlkyardım,

konularında ve İdarece belirlenen sürelerde verilir.

 1. Eğitim/Sertifika Programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olan sürücülere “Toplu Taşıma Sertifikası, TTS" verilir. Bu sertifika, Psikoteknik Test ve Değerlendirmenin geçerli olduğu süre (5 yıl) boyunca geçerli olacaktır. Ancak 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince,
 • Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri üç veya üçten fazla geri alınan sürücüler,
 • Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlâl suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı beş defa ihlâl ettiği tespit edilip sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınan sürücüler,
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanması nedeniyle aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını doldurup sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınan sürücüler için yeniden Psikoteknik Test ve Değerlendirme gerektiğinden Toplu Taşıma Sertifikası (TTS) geçerliliğini yitirecektir.
 1. Gelişim Eğitimleri:

Özel taşımacılık yapan sürücüler sertifika/eğitim programına ek olarak İdare'nin belirlediği dönemlerde "Simülatörlü Sürüş Eğitimi" ve "Farkındalık Eğitimleri"ne katılır. Sürücülerin bu eğitimi aldıkları Toplu Taşıma Sertifikası (TTS) üzerine yapılacak vizeleme işlemi ile belgelendirilir.

8.2.4 Eğitimle ilgili İdarenin yapacağı her türlü organizasyon ve düzenlemelere uyulması zorunludur.

8.2.5 Psikoteknik Testi için kişi başı belirlenen ücret her yıl Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve İl Sağlık Müdürlüğünce uygulanan tarifedir.

8.2.6 İdare tarafından verilen uygulamalı eğitimler için 50 tam bilet ve teorik eğitimler (sınıf eğitimleri) için 50 tam bilet olmak üzere kişi başı belirlenen ücret  toplam 100 tam bilet karşılığı TL dir.

8.2.7 Dışardan hizmet alınması yöntemiyle 8.2.6’daki eğitimlerin verilmesi durumunda 100 tam bilet üzerindeki ilave ücret eğitime katılan kişiden tahsil edilir.

8.3 Sürücü Personelin Kıyafeti:

Araçlarda görev yapan sürücü personel; mevsimine göre İdare personeli için belirlenen kıyafete uygun ancak renk seçimi ise  Komisyon tarafından belirlenecek kıyafetleri  giyer. Uygulama tarihleri İdare tarafından taşımacılara  ve temsile yetkili şirketlere tebliğ edilir. Kıyafeti  bu maddeye aykırı olan sürücü personele, kıyafeti uygun hale gelinceye kadar  çalışma izni verilmez. Diğer konularda Kamu Personel Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde  belirlenen şartlar uygulanır.

8.4. Sürücü Personel aşağıdaki hususlara göre çalıştırılır:

8.4.1 Taşımacı, aracında istihdam edeceği personeli gerek işe alırken, gerekse görevine son verirken İdareye yazılı bildirimde bulunmak mecburiyetindedir. İstihdam edilecek personelin bildirimi esnasında başvuru yazısına bu personelin, Nüfus Cüzdanı sureti, İdarece verilen eğitim neticesinde aldığı sertifikanın (TTS)  fotokopisi ,SGK belgesi ile Adli Sicil Kaydı Belgesini de ekleyecektir. Taşımacı hiçbir şekilde İdareye bilgi vermeden aracında personel istihdam edemeyecektir. Araçlarda  “ toplu taşıma sertifikası“ bulunmayan personel istihdam edilmez.

8.4.2 İstihdam edilen personelin verilen eğitime rağmen, toplu taşımacılıkla alakalı kaidelere uymaması veya yolculara karşı kamu hizmeti itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunması halinde İdare ilgili taşımacıyı sözlü ve yazılı uyarabilir. Taşımacı, bu uyarıları dikkate alarak personelin kaidelere uygun hizmet vermesi için gerekli önlemleri almak, gerekiyor ise bu personelin görevine son vermekle mükelleftir.

8.4.3 Denetim görevlilerini, yolcuyu, diğer sürücüleri ve işletme personelini darp eden ve genel toplum ahlakına aykırı suç işleyen taşımacı veya sürücü personeline verilmiş bulunan Toplu Taşıma Sertifikası,  Komisyonu kararıyla iptal edilir ve bir daha eğitim belgesi düzenlenmez.  Toplu taşımacılık kaidelerine uymamayı alışkanlık haline getiren taşımacı veya personeline verilmiş bulunan Toplu Taşıma Sertifikası,  Komisyon kararıyla iptal edilir ve bu şahıs bir kereye mahsus olarak 6 ayın bitiminde tekrar eğitimden geçerek sertifika alması halinde araçlarda sürücülük yapabilir.

8.4.4 Taşımacı, toplu ulaşım hizmeti verdiği gün içerisinde aracında çalıştıracağını beyan ettiği iki şoför personeli İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırmak zorundadır. İş Kanununda doğacak sorunlardan taşımacı sorumlu olup idare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÜZERGÂH TAKİBİ

MADDE 9:

Taşımacı, İETT tarafından belirlenen hat güzergahını (mücbir sebepler hariç) değiştirmeksizin takip edecektir. Güzergâh üzerindeki duraklarda indirme-bindirme yapacak, bunun dışında beklemeyecek ve durak haricinde kesinlikle yolcu indirme-bindirme

yapmayacaktır. Taşımacı, araçlarının arızası veya geçerli bir sebeple seferini tamamlayamaması halinde taşımayı kaldığı yerden itibaren tamamlamak için gerekli tedbiri almakla mükelleftir.

ÖHO’nü kullanan taşımacı veya sürücü personeli, ilk sefere başlamak için hat başına giderken ve son sefer nihayetinde hat sonundan aracı park edeceği alana dönerken, izleyeceği güzergah üzerinde kesinlikle yolcu almayacaktır.

ROTASYONA GÖRE DİNLENME

MADDE 10:

Taşımacılar, Otobüslerini İETT tarafından yolculuk ihtiyaçları ve haftalık tatil günleri dikkate alınarak hazırlanan çalışma programına göre çalıştırmak zorundadır. Ancak, İşletme şartları gereği veya rutin bakım ile tamiratları için, her bir dar çalışma bölgesi için ayda 1 (bir) günü geçmemek kaydıyla, Rotasyonda planlanarak Otobüslere dinlenme yaptırılır.

 

İZİNLER

MADDE 11:

Taşımacı veya taşımacı adına ÖHO personeli, makul mazeretleri sebebiyle taşımacılık yapamayacakları durumlarda, en az 1 gün önceden (Ancak, acil mücbir mazeretler halinde bu şart aranmamakla beraber bilahare belgeleme koşulu aranacaktır.) yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, kendilerine belirli sürelerle izin verilir. Bununla alakalı başvuru usul ve şartları ile yapılacak işlemler bu yönerge doğrultusunda hazırlanmış olan uygulama talimatında belirtilecektir.

HİZMET BEDELİ VE ELEKTRONİK BİLET(AKBİL) HAK EDİŞLERİ

MADDE 12:

 1. İETT tarafından yerine getirilen planlama, saha yönetimi, koordinasyon, denetim,  altyapı (peron, durak ) ile diğer işletmecilik hizmetleri karşılığı olarak mevcut taşıma tarifesine göre bir otobüs için her ay tabloda gösterildiği şekilde elektronik tam bilet tutarı üzerinden taşımacıların hak edişlerinden mahsuben tahsil edilir.

 

Araç Yaşı

Aylık Hizmet Bedeli (Adet Tam Bilet)

Basamaklı Araçlar

(12m)

Alçak

Taban (12m)

veya Alçak Girişli (Çift Katlı) Araçlar

Lüks Tip Bagajlı Araçlar(12m)

Küçük Tip Basamaklı Araçlar

(7-9m)

Küçük Tip Alçak Taban veya Alçak Girişli Araçlar

(7-9m)

1

350

0

40

175

0

2

400

10

50

200

5

3

450

20

60

225

10

4

500

30

80

250

15

5

550

40

100

275

20

6

600

50

120

300

25

7

650

60

140

325

30

8

750

70

160

375

35

9

800

80

450

400

45

10

850

90

500

425

55

11

1000

800

550

700

500

12

1100

900

650

800

600

13

1200

1000

750

900

700

14

1300

1100

850

1000

800

15

1400

1200

950

1100

900

 

 1. Hizmet bedelleri; mücbir sebep dışında ÖHO çalışmamış bile olsa süresine bakılmaksızın düzenli olarak ödenmesi zorunludur. Bir önceki ay elektronik tam bilet bedeli üzerinden hesap edilerek tahsil edilir.
 2. Bu tablo solo otobüsler için geçerlidir. Körüklü otobüsler belirtilen hizmet bedelinin %50 ‘sini öderler.
 3. Hizmet bedelleri kâğıt biletin iptalinden sonra elektronik bilet ciroları üzerinden yüzde ile alınması düzenlenecektir.
 4. Taşıma bedellerine ait hak ediş ödemeleri, her bir taşımacı ile İETT arasında imzalanacak tip sözleşmelere dayalı olarak İETT tarafından doğrudan her bir taşımacı hesabına yatırılır.

ARAÇ YAŞI VE TEKNİK YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 13:

13.1 Otobüs, çift katlı otobüs ve midibüs tipi Özel Halk Otobüsleri, taşımacılığa ilk defa başlarken (0-5) yaşında alçak tabanlı ve engelli erişimine uygun; Araç İmal Montaj ve Tadil Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuat ve teknik talimatnamelerde belirtilen şartları haiz araçlarla hizmete başlar ve bu araçlar 15 yaş sonuna kadar kullanılabilir.

13.2 Taşımacı, Araç İmal Montaj ve Tadil Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuat ve teknik talimatnamelerde belirtilen şartlara uymak koşuluyla, ( 0 – 5 ) yaşındaki aracı aynı veya daha üst model; 5 yaş üstü aracı ise 0-5 yaşında alçak taban ve engelli erişimine uygun bir araçla değiştirebilir.

13.3 Mevcut araçlar mevzuatında belirtildiği şekliyle engelli erişimine uygun hale getirilir. Aksi takdirde ilgili araçlar için GÇR düzenlenmez.

13.4 Özel halk Otobüslerinde  taşımacılık  hizmetlerinin ve entegre  toplu ulaşım  sisteminin   geliştirilmesi için;

13.4.1 gerek lastik tekerlekli taşıma  araçları arasında veya lastik tekerlekli taşıma araçları ile  raylı taşımacılık araçları,İDO AŞ,Şehir Hatları AŞ ve Deniz Motorları,TCDD vb. arasındaki hat  ve ücret entegrasyonu ile  İBB nin  belirleyeceği araç takibi  ve yolcu  bilgilendirme  sistemlerinin  gerektirdiği   teknik donanımın araçlarda bulundurulması zorunludur.

13.4.2 Ücret toplama sistemi kapsamında  kullanılan validatör  ve validatöre bağlı teçhizat, donanım  ve kurulum işlemleri ilgili idare  tarafından  taşımacılar için temin edilir.

GEÇİCİ MADDE 1:

Taşımacılardan; Otobüslerini 01 Temmuz 2018 tarihine kadar yenileyenler için yönergenin 13.1 maddesi “Otobüs, çift katlı otobüs ve midibüs tipi Özel Halk Otobüsleri, taşımacılığa ilk defa başlarken (0-7) yaşında alçak tabanlı ve engelli erişimine uygun; Araç İmal Montaj ve Tadil Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuat ve teknik talimatnamelerde belirtilen şartları haiz araçlarla hizmete başlar ve bu araçlar 15 yaş sonuna kadar kullanılabilir” şeklinde uygulanır. Bu tarihten sonra aracını yenileyenler için yönergenin 13.1 maddesi uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2:

Taşımacılardan; Otobüslerini 01 Mayıs 2018 tarihine kadar trafik tescil yılından önce üretilmiş ancak trafiğe çıkmamış araçlar ile yenileyenler için,  Çalışma Yönergesinin 12. Maddesi Hizmet Bedeli ve Elektronik Bilet (Akbil) Hak edişlerinde bulunan hizmet bedeli hesaplamalarında araç,  1 yaşında kabul edilir.  Ancak bu uygulama yönergenin 13. Maddesinde tanımlanan araçların son üretim yılı (Model) ile hizmette kalacağı sürenin hesabında dikkate alınmaz. Bu araçların hizmette kalma süreleri üretim tarihlerine göre belirlenir. Bu tarihten sonra aracını yenileyenler için bu madde uygulanmaz.

 

OTOBÜS İHTİYAÇ MİKTARININ TESPİTİ VE İLANI

MADDE 14:

14.1 UKOME’nin 15.05.1985 tarih, 85/2 sayılı ve 24.05.1985 tarih, 85/3 sayılı kararları ile İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İ.B.B. adına toplu taşıma hizmetinin yerine getirilmesi gereği olarak, mevcut veya belirlenecek yeni hatlarda daha fazla ÖHO’ne ihtiyaç duyulduğunda; ihtiyaç sayısını tespit edip, UKOME’nin onayını aldıktan sonra ihaleye ilişkin hazırlıkları yapıp ihaleyi ilan eder. İhale neticesinde taşımacılık yapması uygun görülen gerçek kişi/tüzel kişilere bu yönerge hükümleri kapsamında GÇR tanzim edilir.

14.2 Her sonraki yıl için GÇR verilmesi idarenin şartsız olarak takdir ve yetkisindedir. Taşımacılık hizmeti, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre belirlenir.

 

BÖLÜM: III

TAŞIMA TARİFESİ – SEYAHAT KARTLARI

MADDE 15:

15.1 Özel Halk Otobüslerinde uygulanacak olan taşıma tarifesi, UKOME tarafından belirlenen İETT yolcu taşıma taifeleri ile aynı olacaktır. Taşımacılar, ayrıca UKOME’nin belirleyeceği her türlü ücretlendirme sistemini uygulamakla mükellef olup, bununla ilgili teknik donanımı araçlarında sürekli olarak çalışır vaziyette bulundurmak zorundadırlar. Bu, ÖHO’leri İETT’nin uyguladığı bilet sistemine İETT’nin uyguladığı tarihten itibaren geçecektir.

15.2 Taşımacılar; araçlarında kullanacakları ödeme kaydedici cihazları, yürürlükteki mevzuata uygun olarak kendileri temin edecek ve araçlarda bulundurulması zorunlu olan Akbil GKM cihazlarında kullanılan elektronik bilet dışında, ücreti otobüste ödeyen her yolcuya aldığı ücret mukabilinde otomasyon e bilet uygulanacaktır Yasaların öngördüğü her türlü vergi ve rüsumlar, taşımacılar tarafından sorumlu bulundukları kuruma ödenecektir.

15.3 Taşımacılar toplu taşımacılık hizmetini ifa ederken, yönergede belirtilen veya bundan sonra yapılacak düzenlemeler sonucu verilecek belgeleri kartın türüne göre ücretli veya ücretsiz ibraz eden yolcuları belgelerin niteliğine göre indirimli veya ücretsiz taşımak zorundadır.

15.4 Özel Halk Otobüsleri 08.01.2002 tarihli 4736 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları gereğince, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce verilen ve Özel Halk Otobüslerinde de geçerli olan kartları ibraz edenleri, Bakanlar Kurulu kararı gereğince indirimli veya ücretsiz taşımak zorundadırlar.

15.5 ÖHO’leri yolcu refakatindeki 6 yaşına kadar ( 6 yaş dahil ) olan çocukları ile yasaların verdiği ücretsiz seyahat kartı sahiplerini ücretsiz taşımak zorundadır.

15.6 Çift katlı ÖHO lerinde indirimli tarife geçerli değildir.

BÖLÜM: IV

 

TAŞIMACILIĞA KATILMA VE YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 16:

ÖHO taşımacılığına katılma aşağıda belirtilen işlemlerin sırasıyla yapılması suretiyle olacaktır.

16.1 ÖHO taşımacılığı yapması uygun görülen gerçek kişi ve/veya tüzel kişiler, İETT’nin ilgili biriminden “Çalışma İzni başvuru Formu” ile bir ÖHO Taahhütnamesi alacaklardır. Bunların her ikisini de eksiksiz olarak doldurup taahhütnameyi Notere tasdik ettireceklerdir.

16.2 Taşımacı, aracının Trafik Muayenesini de yaptırmış olmak kaydıyla;

16.2.1 Çalışma İzni Başvuru Formunu,

16.2.2 ÖHO Taahhütnamesini,

16.2.3 Noterden tasdikli Trafik Ruhsatnamesi Fotokopisini,

bir dilekçeye ekleyerek, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne verecektir.

ÖHO taşımacılığı yapması uygun görülen ve Trafik Ruhsatında ismi bulunan ortakların adlarına GÇR düzenlenir.

Taşımacılığa hak kazanan taşımacı, bağlı bulundukları İşletme Bölgelerindeki Garaj Müdürlüklerinde, otobüslerinin bu yönerge de yer alan özelliklere uygunluk kontrolünü yaptıracaklardır. Uygun görülen otobüslere “Araç Uygunluk Belgesi” verilecektir. Eksiği nedeniyle uygun görülmeyen araç sahibi, Garaj Müdürlüğüne muayene için gönderilen yazının üzerindeki tarihten başlamak üzere, eksiklerini en geç 15 (on beş) gün içinde tamamladıktan sonra “Araç Uygunluk Belgesini” alacaktır. Buna uyulmadığı taktirde taşımacılığa katılma hakkı ortadan kalkar.

16.3 Araç Uygunluk Belgesini alan araç sahibi, o yılın GÇR bedelini İETT Veznesine makbuz mukabili yatıracaktır.

16.4 Taşımacılığa esas işlemleri tamamlamış olan taşımacılara hemen işbaşı verilir.

Taşımacılar, ÖHO Komisyon kararının kendisine/kendilerine tebliği tarihinden itibaren             15  ( on beş ) gün içinde, hizmete başlamak zorundadırlar. Buna uyulmadığı takdirde taşımacılık hakkı ortadan kalkar ve  GÇR bedeli ilgiliye iade edilmeyerek İETT’ye irat kaydedilir.

TAŞIMACININ TEMSİLİ

MADDE 17:

Taşımacılar, hat ve güzergâh değişiklikleri, hatlardaki araç dağılımları işletmecilik ile

İlgili talep veya önerileri görüşmek ve sonuca bağlamak için kendilerine temsil etmek üzere faaliyet konusu toplu taşımacılık ve üyeleri ÖHO taşımacılarından oluşan;

17.1 Tek katlı araç için en az 300 adet temsilcisinin vekaletine sahip, çift katlı araç için ise en az 100 adet temsilcinin vekaletine sahip tüzel kişilikler temsil yetkisine sahiptir. Bu özellikleri haiz tüzel kişilikler temsil ettikleri taşımacılara ait ÖHO Kurul toplantılarına davet edilirler.

17.2 Şirket genel müdürü, başkan ve yönetim kurulu üyeleri kendi şirketlerine ait otobüsleri denetleyebilir.

TAŞIMACILIKTAN ÇEKİLME

MADDE 18:

Taşımacının kendi isteği ile taşımacılıktan çekilmesi, vefat etmesi, başkasına devretmesi veya durumunun değişmesi hallerinde uygulama aşağıdaki gibi yapılacaktır.

18.  Taşımacı gerçek kişi ise:

18.1.1 En az bir ay ( 30 gün ) önceden İETT’ ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle taşımacılıktan çekilebilir.

18.1.2 Taşımacının vefat etmesi halinde taşımacılık sona erer. Ancak; kanuni varisleri isterlerse vefat tarihinden itibaren en geç iki ay ( 60 gün ) içinde İETT’ ye yazılı bildirimde bulunmak ve gerekli kanuni belgeleri ibraz etmek kaydıyla, taşımacılığa devam edebilirler. Bu takdirde, tüm işlemlerin ölüm tarihi itibariyle en geç 6 ay ( 180 gün ) içinde ikmal edilmesi zorunludur. Belirlenen süreler dahilinde müracaat etmeyen veya gerekli işlemleri yerine getirmeyen varislerin taşımacılığa devam etme hakları ortadan kalkar.

Ancak; yasal veya makul bir mazereti nedeniyle, işlemlerini bu süre içinde tamamlayamayanların mazeretlerini beyan etmeleri, belgelemeleri ve ÖHO Komisyonunun uygun bulması durumunda ek süre verilebilir.

18.2 Taşımacı birden fazla gerçek kişi ise: ( Ortaklık )

18.2.1Taşımacılardan biri veya daha fazlası kendi isteği/istekleri ile hisselerini kalan ortak/ortaklara devrederek taşımacılıktan çekilebilirler. Bu takdirde; Taşımacı sıfatına haiz olup,

çıkanların hissesini devir alan diğeri veya diğerleri olayı, vukuu tarihinden itibaren en geç bir ay (30 gün) içinde İETT’ ye yazılı olarak bildirmek ve 20.maddede belirtilen devir ücreti ödemesi yarısı peşin, yarısı iki eşit taksitle ödemek suretiyle taşımacılığa devam edebilir/edebilirler. Aksi takdirde taşımacılığa son verilir.

18.2.2 Taşımacılar Tüzel kişi haline gelerek taşımacılığa devam edebilirler. Bu takdirde 20. maddede tarif edilen işlemlerin yapılması ve devir ücretinin ödenmesi zorunludur. Tüzel kişiliğin satış yolu ile el değiştirmesi, nitelik değiştirmek, devredilmesi veya yeni ortak alması halinde normal devir işlemlerinin yapılması ve devir ücreti ödenmesi gereklidir. Aksi takdirde taşımacılığa son verilir.

18.3 Taşımacı Tüzel kişi ise;

18.3.1 Taşımacı, en az bir ay ( 30 gün ) önceden İETT’ ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle taşımacılıktan çekilebilir.

18.3.2 Tüzel kişiliğin nihayete ermesi, aynı zamanda taşımacılığında sona ermesi demektir.

18.3.3 Tüzel kişiliğin, nitelik değiştirmesi veya yeni ortak alması veya satış ya da devir yolu ile el değiştirmesi halinde, bu hususların kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde İETT’ ye  yazılı bildirimde bulunmak ve en geç 90 gün içinde 20. maddede belirlenen  devir ücreti ve bununla alakalı diğer işlemleri  tamamlamak şartıyla taşımacılığa devam edebilirler. Bu sürelere riayet edilmediği takdirde taşımacılıktan çekilmiş sayılırlar.

18.4 1 ay ( 30 gün ) süreyle, İETT’ ye yazılı bildirimde bulunmadan, izinsiz ve mazeretsiz taşımacılık yapmayan taşımacılar, taşımacılıktan çekilmiş sayılır. Ancak; mazereti olan ve bunu önceden bildiremeyen taşımacıların durumu, mazeretlerini belgelemeleri halinde ÖHO Komisyonunda görüşülerek karara bağlanır.

18.5 Devirlerde hisse söz konusu ise hisse oranında devir ücreti alınır.

ARAÇ DEĞİŞTİRME

MADDE 19:

19.1 Taşımacı, Taşımacılıktaki Otobüsünü;

19.1.1 Bu yönergede yazılı yaş sınırını tamamladığında, yine yönergede belirtilen süre içinde, belirlenmiş olan şartlara göre yenilemek zorundadır.

19.1.2 Yaş haddi dolmadan, bir başka otobüsle yönerge şartlarına uygun olmak kaydıyla değiştirebilir.

19.2 Bu işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür;

19.2.1Yaş haddi sona eren aracın faaliyeti takip eden takvim yılı başında durdurulur.         ( Yaş haddi hesabı, ruhsatta yazılı model yılına göre takvim yılı başı esas alınarak yapılır. ) Taşımacı İETT’ye aracının yaş haddi dolmadan önce ( 31/12/ Yıldan önce ) yazılı müracaatta bulunmak kaydıyla, yılbaşından itibaren en geç 3 ay ( 90 gün ) içinde yönergede belirtilen şartlara haiz başka bir araç temin ederek taşımacılığa sokabilir. Bu süre hiçbir şekilde 3 ayı ( 90 günü ) geçemez. Bu süre zarfında eski araç çalıştırılamaz.

19.2.2 Taşımacı aracını yaş haddi içinde bu yönergede belirtilen şartlara haiz bir başka araçla değiştirebilir. Hizmetin aksamaması için, yeni aracı çalışmaya başlayıncaya kadar mevcut araç ile taşımacılığa devam  etmek zorundadır.

19.2.3 Taşımacı yaş haddini doldurması sebebiyle taşımacılıktan çıkarılan aracının kod numarasını ve üzerindeki diğer yazıları sildirmek zorunda olup, bu aracı hiçbir şekilde ÖHO olarak kullanamaz. Tespiti halinde ise GÇR iptal edilir.

19.3 Taşımacı, teknik ve idari sebeplerle otobüsünün çalışmaması durumunda, toplu taşıma hizmetinin aksamaması amacıyla, mülkiyeti idareye ait otobüsleri kiralayarak taşımacılık yapabilir. Kiralama usul ve esasları İdare tarafından belirlenir.

DEVİR

MADDE 20:

20.1 Taşımacılar; araçlarının tamamını veya belirli bir bölümünü, Uygulama talimatnamesinde belirtilen işlemleri yerine getirdikleri takdirde, özel yada tüzel kişilere, devredebilir veya ortak alabilirler.

20.2 Devredenle devir alan arasındaki tüm işlemler, (karşılıklı Taahhütname ve Feragatname v.b.)  Noter marifetiyle yapılır. Devrederek taşımacılıktan çıkan kişi veya kişiler, taşımacılıkla ilgili tüm hususlarda İETT’ den hiçbir hak talebinde ve iddiasında bulunamazlar.

20.3 Devir alan taşımacıdan, mevcut tarifeye göre  on bin (10.000 ) adet  bilet tutarı TL sı devir bedeli alınır. Çalışma ruhsatını devreden taşımacıya ait gerek kesinleşmiş gerekse işlemde bulunan hizmet ve ceza bedeli tamamen ödenerek kaldırılmadığı takdirde devir yapılamaz. Devir alınması nedeniyle eski taşımacıya ait sicil kartı iptal edilir, yeni alan taşımacı için yenisi düzenlenir. Cezaların kaldırılması usul ve işlemi yönerge ekinde bulunan uygulama talimatında ayrıca belirtilmiştir.

20.4 Ortakların birbirlerine devirlerinde devir ücreti, hisse oranı nispetinde alınır.

20.5 Mirasçılara yapılan devir işlemlerinden devir bedeli alınmaz.

20.6 Birinci, ikinci ve üçüncü derece yakınlarına yapılan devirlerde devir ücreti alınmaz

20.7 Devir bedeli yönergenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden  4 ay (120 gün) boyunca   2000 adet  tam bilet karşılığı  olarak ödenecektir.

TAŞIMACILIKTAN ÇIKARTILMA VE TEKRAR ALINMA

MADDE 21:

Taşımacılıktan çıkartılma aşağıdaki hallerden biriyle olur.

21.1 ÖHO sayısında, UKOME kararı ile azaltmaya gidilmesi halinde, Kendisine kura isabet edenler. (Kuraya o hat veya dar bölgede yer alan bütün otobüsler plaka ve kod numaralarına göre katılırlar)

21.2 Otobüsün Trafik Ruhsatının iptali, mevcut aracın yaşı basamaklılarda 15’yi (on beş)basamaksızlarda 15(on beş) geçtiği halde, 19. maddede belirtilen sürede, uygulama talimatında belirtilen özellikleri taşıyan başka bir Otobüsle değiştirilmemesi,

21.3 Ceza tablosundaki R.İ. gerektiren hallerin uygulanması neticesinde,

21.4 Yıllık GÇR yenileme işlemlerinin İdare tarafından re’sen yapılmaması veya taşımacılar tarafından mazeretsiz olarak, 23. maddede belirtilen süre içinde yaptırılmaması halinde,

21.5 Taşımacının, İETT’ ye herhangi bir müracaatı olmadan, Otobüsünü sattığı halde, 30 gün içerisinde yerine başka bir aracı taşımacılığa almaması veya devir etmemesi,

21.6 30 gün süreyle izinsiz ve mazeretsiz taşımacılık yapılmaması,

21.7 Tüzel kişiliğin sona ermesi, tüzel kişiliğin satış yolu ile devredilmesine, nitelik ya da isim değiştirmesine rağmen, süresi içinde gerekli işlemlerin yaptırılmaması,

21.8 Taşımacının vefat etmesi ve kanuni varislerin belirlenen süre içinde müracaat ederek 20. maddede belirtilen devir işlemlerini yaptırmamaları,

21.9 Taşımacı ve çalıştırdığı  personelinin ceza cetvelinde belirtilenlerin dışında taşımacılıkla ilgili sahtecilik, emniyeti suistimal gibi suçlar ile genel ahlaka aykırı,yüz kızartıcı suçlar ,genel güvenlik ile alakalı suçların işlendiğinin tespit edilmesi hallerinde ilgili taşımacılar taşımacılıktan çıkartılır.

Bu maddede yazılı olan sebeplerden dolayı taşımacılıktan çıkartılanlar tekrar taşımacılığa ancak yargı kararıyla dönebilirler.

Taşımacılıktan çıkarılan taşımacılara tebligat, Noter vasıtasıyla yapılır.

GEÇİCİ ÇALIŞMA RUHSATI ( GÇR)

MADDE 22:

22.1 Toplu taşımacılık yapması uygun görülen taşımacı, her Otobüse ait olmak üzere, İETT tarafından düzenlenen GÇR verilir. GÇR’nin süresi, verildiği takvim yılı sonuna kadardır. Aksine bir karar alınmadığı ve taşımacı 23. maddede belirtilen işlemleri yaptırdığı takdirde, GÇR’nın süresi İdare tarafından her yıl ayrı olmak üzere birer takvim yılı yenilenebilir. GÇR’nın tahrip edilme, yırtılma, zayii olma vb. herhangi bir sebeple değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğu durumlarda, 20 Tam E bilet bedeli alınarak yenisi verilir.

22.2 GÇR bedeli İBB Meclisi tarafından tespit edilir. Tespit edilen GÇR bedeli bir yıllık olup, her yıl Ocak ve Temmuz ayları içinde iki eşit taksitte İdare veznesine ödenir. Ocak ayındaki taksit 23. maddedeki GÇR yenileme işlemleri kapsamında olduğundan Ocak ayı içerisinde ödenmesi zorunludur. Temmuz ayındaki GÇR bedeline ilişkin taksidin bu ay içerisinde ödenmemesi halinde gecikilen her ay için kanuni gecikme cezası uygulanır. GÇR bedeli, hiçbir şekilde taşımacılara iade edilmez ve İdare’ye irat kaydedilir.  Yıl içinde verilen GÇR’nin o yıla ait bedeli, verildiği ayda dahil olmak üzere, o yılın sonuna kadar ki ayların toplamının 12’ye oranı nispetinde olur. GÇR bedeli devir, verasetten devir vb. durumlarda eski ve yeni yüklenici GÇR bedelinin tamamının ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur.

GÇR YENİLEME İŞLEMLERİ

MADDE 23:

Taşımacılar; GÇR’ nin yenilenmesi için, aşağıda belirtilen işlemleri, her yıl OCAK ayının son günü mesai bitimine kadar yerine getirmek zorundadırlar.

GÇR Yenilemek için yapılacak işlemler

23.1 Çalışma izni başvuru formunu doldurmak,

23.2 Noterden tasdikli taahhütname vermek,

23.3 O yıla ait  GÇR bedelini ve GÇR temdit bedelini İETT veznesine yatırmak,

23.4 Trafik Ruhsatnamesinin noterden tasdikli fotokopisini getirmek,

23.5 Personel bildirim formunu doldurmak.                                                                                                                       23.6 Personele ilişkin Ticari araç kullanma belgesi                                                                                                             23.7 Araç teknik muayenesini yaptırmak

 

Yukarıda belirtilen işlemleri zamanında (Ocak ayı içinde) yaptırmayan taşımacılara yaptırıncaya kadar iş verilmeyerek taşımacılıktan çıkartılmayla ilgili 21. maddenin hükümleri uygulanır.

BÖLÜM V

TEBLİGAT, SAVUNMA, İTİRAZ VE CEZA İŞLEMLERİ

TEBLİGAT VE TEFTİŞ DEFTERİ

MADDE 24:

Yönergenin ilgili maddesinde düzenlenen eylem ve yaptırımlara ilişkin işlem ve bildirimler ile yönerge ve talimatnamelerde yer alan diğer işlemler; taşımacı tarafından yazılı olarak bildirilen cep telefonu numarası, elektronik posta adresi, idare tarafından kurulan ve taşımacı ve taşımacıların yetki verdiği temsilci şirketlerin kullanımına açık filo yönetim merkezi ve Özel Halk Otobüsleri üzerinde bulunan araç bilgisayarından müteşekkil elektronik yazılım sisteminden en az birine mesaj veya elektronik posta olarak gönderilir. Bu şekilde yapılan bildirimler resmi şekilde tebliğ edilmiş sayılır. Ancak ruhsat iptalini gerektiren her tür uyarı ve bildirimlerin taşımacı tarafından bildirilen adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapılması zorunludur.

Yukarıdaki şekilde bildirilmemiş işlem ve yaptırımlar hakkında işlem yapılmaz, yaptırım uygulanamaz.

SAVUNMA VE CEZA İŞLEMLERİ İLE CEZANIN TAHSİLİ

MADDE 25:

25.1 Savunma;

Taşımacı veya personelinin yönergenin ilgili maddesinde düzenlenen usul ile tebliğ edilen yönerge, talimat ve ilgili diğer mevzuatlara aykırı davranışları hakkında savunma alınmadan yaptırım uygulanmaz.

Taşımacı veya yönergenin ilgili hükümleri uyarınca yetkili kıldığı temsilcisi tüzel kişilik; yönergenin ilgili maddesinde düzenlenen usul ile kendisine tebliğ edilen hususlar ile ilgili itiraz veya savunmasını bildirimin kendisine yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde, elektronik yazılım sistemi üzerinden veya yazılı olarak idareye bildirir. Ruhsat iptalini gerektiren ve taşımacıya yazılı olarak bildirilen hususlara ilişkin itiraz ve savunmaların da yazılı olarak verilmesi zorunludur. Verilen süre içinde itiraz veya savunma yapılmayan bildirimler kesinleşir.

Düzenlenen rapor ve alınan savunmaların değerlendirilmesi neticesinde, kusurlu olduğu anlaşılan taşımacılar hakkında, yönergeye ekli cetvelde belirtilen yaptırımlar uygulanır. Kesinleşen yaptırım bedelleri taşımacı adına tahakkuk eden hakedişinden herhangi bir bildirim yapmaya gerek olmadan kesilir.

25.2 Aracın gözetim altında tutulması;

Özel halk otobüsü aracında veya işletilmesinde; işletme personeli, denetim görevlisi veya yolculara, hakaret veya darp, resmi veya özel kurum ve kuruluşlara servis çekmek, rotasyona uymamak gibi genel kamu, yolcu ve trafik güvenliğine aykırı durumun tespit edilmesi halinde, özel halk otobüsü aracı konuya ilişkin araştırma, inceleme, soruşturma veya yargılama sonuçlanıncaya kadar idarece belirlenecek garaj veya benzeri bir alanda gözetim altına alınır. Bu süre boyunca gözetim altındaki özel halk otobüsüne iş verilmez, taşımacı bu süre için herhangi bir gelir kaybı talebinde bulunamaz.

TEBLİGAT ADRESİ

MADDE 26:

Taşımacılar kendileri ile istihdam ettikleri personele yapılacak tebligata esas olacak ikamet adreslerini ve değişiklik olduğu takdirde yeni adresleri, otuz gün (30) içinde İdarenin ilgili birimine yazılı olarak beyan etmek zorundadırlar. Bu adreslere yapılan adres geçerli kabul edilir.

Taşımacılıktan çıkarılan taşımacıya, tebligat Noter kanalıyla yapılır ve tebliğden itibaren taşımacıya çalışma izni verilmez.

İTİRAZ

MADDE 27:

27.1 Taşımacı; bu yönergeye göre düzenlenen yaptırımlara, 7 işgünü içerisinde İtiraz Komisyonuna itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

27-2 İtiraz Komisyonu:

İlgili Müdür (Komisyon Başkanı)

İlgili Şef

İlgili Memur

Özel taşımacının üyesi olduğu ve temsiline yetkili şirket temsilcisi. (2 kişi)  olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

27.3 Cezaya itirazda,  olayın tahkiki safhasında beyan edilmemiş yeni bilgi veya belge verilmesi esastır. İtiraz Komisyonu yeni bilgi ve belge ihtiva eden itirazı yeniden değerlendirir ve sonuçlandırır. İtiraz komisyonunun kararı kesindir. Yeni bilgi ve belge ihtiva etmeyen itirazlar ise reddedilir.

27.4 Yaptırım tablosunda karşılığı bulunmayan yaptırım işlemlerine uygulanacak yaptırım tutarları ile Ruhsat İptali ve TTS iptali ve benzeri işlemler, Özel Ulaşım Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Özel Ulaşım Kurulunun bu konuda vereceği kararlar kesindir. Taşımacılar kararın kendisine tebliğ edilmesine kadar taşımacılığa devam ederler.

YAPTIRIM CETVELİ

MADDE 28:

Yönergede bahsedilen hususlara riayetsizlik hallerinde taşımacı ve sürücü personele hangi yaptırımın uygulanacağı, aşağıdaki cetvelde belirlenmiştir.

S/NO2

S/NO

YAPTIRIM UYGULANACAK FİİLLER

YAPTIRIM

YAPTIRIM2

SÜRÜCÜ
SİCİL PUANI

1

1

İşle ilgili emir ve kurallara uymamak

100

 

5

2

2

Ücret Toplama Sistemi ve taşıma tarifeleri ile ilgili kurallara uymamak. (GKM'nı çalışır halde bulundurmamak ve benzeri)

100

 

5

3

3

Yolcudan Ulaşım karşılığında nakit para almak.

200

 

30

4

4

Ücretsiz veya indirimli yolculuk hakkı olan yolcuları taşımamak.

200

 

10

5

5

Yolculara ve sürücüye zarar verebilecek veya rahatsız edecek parlayıcı, patlayıcı,  delici, kesici her türlü tehlikeli, zararlı malzeme taşımak; hayvan taşıma kurallarına uymamak.

100

 

5

6

6

Çalışma Programına uymamak. (Yazılı saatten önce veya rötarlı hareket etmek, seyir esnasında yavaş giderek arkasındaki aracın, hızlı giderek önündeki aracın zamanını ihlâl etmek.)

100

 

5

7.a

7

Duraklarda durmamak.

100

 

5

7.b

8

Duraklara nizami yanaşmamak.

100

 

5

7.c

9

Duraklarda gereksiz bekleme yapmak.

100

 

5

7.d

10

Durak harici yolcu almak-indirmek.

100

 

5

8

11

Seyir esnasında aracın kapısını açık tutmak.

200

 

10

9

12

Çift katlı otobüslerde  ayakta yolcu taşımak.

150

 

5

10

13

İdarenin izni olmadan aracını başka işlerde kullanmak-kullandırmak veya gelir getirici amaçla kiraya vermek. (Klip-film çekimi ve benzeri )

400

 

0

11

14

Engelli yolcuların otobüse erişimini sağlayan ekipmanları kullanmamak.

400

 

10

12

15

Araç  personelinin mevzuatta belirlenen süreden fazla çalışması.

200

 

10

13

16

Görüntülü ve sesli bilgilendirme sistemlerini etkin olarak çalıştırmamak.

200

 

5

14

17

Araç klima sistemini hava koşullarına göre çalıştırmamak.

200

 

10

15

18

Yolcular tarafından unutulan veya kendisine teslim edilen her türlü eşyayı idareye teslim etmemek.

200

 

10

16

19

Usulsüz kullanım nedeniyle el konulan kartları teslim etmemek.

200

 

10

17

20

Mevzuat ve idare talimatlarında belirlenen hız limitlerine uymamak.

200

 

5

18

21

Trafik kurallarına uymamak, can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanmak. (Hatalı sollama, Kırmızı ışıkta geçme, Emniyet şeridini kullanma ve benzeri )

200

 

10

19.a

22

Mazeretsiz olarak tam gün çalışmamak.

300

 

0

19.b

23

Mazeretsiz olarak planlanan bir ara sefere gelmemek veya gitmemek

100

 

5

19.c

24

Mazeretsiz olarak ORER'de tanımlı ilk veya son seferlere gelmemek.

200

 

5

19.d

25

Rotasyona uymamak. (Çalışması gereken hattın dışında başka bir hatta çalışmak.)

400

 

10

20

26

İzinsiz güzergâh değiştirmek.

200

 

5

21.a

27

Kaza, hasar, arıza ve benzeri durumları ilgili birimlere haber vermemek.

200

 

10

21.b

28

Ölümlü kazaya sebep olmak. (Trafik raporunda sürücünün asli kusurlu bulunması halinde)

1.000

 

TTS İPTAL

21.c

29

Yaralamalı kazaya neden olmak. (Trafik raporunda sürücünün asli kusurlu bulunması halinde)

250

 

25

21.d

30

Maddi hasarlı kazaya sebebiyet vermek. (Trafik raporunda sürücünün kusurlu bulunması halinde)

100

 

10

22

31

Kılık kıyafet kurallarına uymamak.

100

 

5

23

32

Otobüste tütün mamullerini tüketmek.

100

 

5

24.a

33

Seyir halinde cep telefonu ile konuşmak

100

 

10

24.b

34

Seyir esnasında araç kullanımı dışında farklı bir meşguliyet içinde olmak (Mesaj yazmak, oyun oynamak, gazete ve benzeri okumak )

200

 

20

24.c

35

Seyir esnasında yiyecek-içeçek tüketmek.

100

 

5

24.d

36

Seyir esnasında radyo, teyp ve benzeri  cihazları dinlemek veya izlemek.

100

 

5

25

37

İdare personeli ve denetim görevlilerine  haksız isnatlarda bulunmak.

300

 

10

26

38

Usulsüz kullanım nedeniyle el koyulan kartın içindeki kontörü araç GKM cihazında boşaltmak.

1.000

 

50

27

39

İdare Personeline, Denetim görevlisine, yolculara veya diğer taşımacılara hakarette bulunmak.

300

 

25

28

40

Doktor veya Polis raporuyla ya da kamera kaydı ile  belgelemek şartıyla İdare personeline, denetim görevlilerine, yolcuya, diğer taşımacılara veya 3. şahıslara fiili saldırıda bulunmak, kavgaya karışmak, darp etmek.

2.000

3000
+zorunlu devir

TTS İPTAL

29

41

Personelin (sürücü) alkol, uyuşturucu vb. maddeler almış olarak araç kullanması. (Test raporuyla sabit olması halinde)

2.000

3000
+TTS
+zorunlu devir

TTS İPTAL

30

42

Toplu direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak, otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak eylemlerde bulunmak; olağanüstü durumlarda verilen görevi yapmamamak.

R.İ.

 

TTS İPTAL

31

43

İdare Personeline, denetim görevlilerine, yolculara, diğer taşımacı/personeline veya 3. şahısları öldürmek ya da yaralamak kastıyla ateşli veya ateşsiz silahla saldırıda bulunmak.

20.000

 

TTS İPTAL

32

44

İdare personelini, denetim görevlisini, yolcuyu, diğer taşımacı/personelini veya 3. şahısları kasten yaralamak veya öldürmek.

R.İ.

 

TTS İPTAL

33.a

45

Cinsel tecavüz  ve benzeri  yüz kızartıcı eylem veya davranışlarda bulunmak. (Raporla veya Mahkeme kararıyla).

R.İ.

 

TTS İPTAL

33.b

46

Yolcuya cinsel tacizde bulunmak.

1.000

 

TTS İPTAL

34

47

Denetim görevinin ifasını engellemek.

500

 

50

35

48

Yazılı, görsel veya sosyal medyada kurum itibarını zedeleyen demeç vermek, paylaşımda bulunmak.

1.000

 

25

36

49

Kamu güvenliği, insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı  davranışlarda bulunmak.

1.000

 

TTS İPTAL

37

50

Terör örgütleri ile diğer Yasadışı teşekküller yararına faaliyette bulunmak  ve propagandasını yapmak.

R.İ.

 

TTS İPTAL

38

51

Cumhurbaşkanı,TBMM Başkanı,T.C. Hükümet üyeleri Büyükşehir belediye başkanı,yöneticilerine herhangi bir şekilde  hakarette bulunmak.

R.İ.

 

TTS İPTAL

39

52

Haksız kazanç sağlamak ve toplu taşımacılık faaliyetiyle ilgili usulsüz yöntemlere başvurmak.

10.000

20.000 + zorunlu devir

TTS İPTAL

40

53

Otobüs üzerinde sürekli bulundurulması gereken belgeleri (Geçici çalışma ruhsatı, sigorta poliçeleri, bakım ve muayene evrakları, son akaryakıt pompa fişi ve benzeri belge ve kayıtlar) bulundurmamak.

100

 

3

41.a

54

İdare tarafından verilen Çalışma sertifikası (TTS) olmayan personel çalıştırmak.

500

 

0

41.b

55

Uygun sürücü belgesine (Ehliyet) sahip olmayan şoför çalıştırmak.

1.000

 

0

41.c

56

Başka şahıslara ait çalışma sertifikasını (TTS) sisteme tanımlayarak  çalışmak.

500

 

50

41.d

57

Araçta personel bildirimi yapılmamış sürücü çalıştırmak,Sürücü değişikliğini   idareye bildirmemek.

100

 

5

41.e

58

Çalışma sertifikasını (TTS) sisteme tanımlamadan çalışmak.

100

 

10

42

59

Aracın yasal trafik sigortası, ferdi kaza sigortası ve kaskosunu yaptırmamak.

200 + SERVİSTEN MEN

 

3

43.a

60

Otobüsün iç temizliği ve dezenfektasyonunu yapmamak.

100

 

5

43.b

61

Otobüsün dış temizliğini yapmamak.

50

 

5

44.a

62

Araç koltuklarının kırık, yırtık veya standartlara aykırı olması.

100 + SERVİSTEN MEN

 

3

44.b

63

Araç tutamaklarının eksik veya standartlara aykırı olması.(Asgari  20 adet)

100

 

3

44.c

64

Araç imdat çekiçlerinin eksik veya standartlara aykırı olması.

100

 

3

44.d

65

Araçta yangın söndürme tüplerinin veya battaniyelerinin eksik ya da standartlara aykırı olması

200 + SERVİSTEN MEN

 

3

44.e

66

Araçta trafik seti (İlk yardım çantası, reflektör ve  benzeri) bulundurmamak veya eksik bulundurmak.

100

 

3

44.f

67

Araçta çeşitli iç veya dış aparat ya da aksesuar bulundurmak.

50

 

5

45.a

68

İdare tarafından bildirilen bayrak, flama, afiş ve  benzeri uygulamalara aykırı hareket etmek.

100

 

5

45.b

69

İzinsiz reklam veya afiş uygulaması yapmak.

200 + SERVİSTEN MEN

 

0

46

70

Araç içi veya dışının kurumsal kimliğe uygun olmaması.

100

 

0

47

71

Lisanslı akaryakıt kullanmamak.

2000 + SERVİSTEN MEN

 

10

48

72

Araç kamera sistemini etkin olarak çalıştırmamak.

200

 

10

49

73

Adblue sistemini devre dışı bırakmak.

500

 

0

50

74

Araç bilgisayar sistemini etkin çalıştırmamak. (Gerekli donanımların araç bilgisayarları ile bağlantılarının kesilmesi, harici elektronik cihazların araç bilgisayarına bağlanması ve benzeri )

300

 

10

51

75

Araç validatörünü etkin bir şekilde çalıştırmamak.

500

 

10

52.a

76

Aracın teknik muayenesini yaptırmamak.

200 + SERVİSTEN MEN

 

3

52.b

77

Aracın yasal trafik muayenesini yaptırmamak.

200 + SERVİSTEN MEN

 

3

52.c

78

Aracın periyodik bakımlarını yaptırmamak.

200 + SERVİSTEN MEN

 

3

53

79

Araçta mevzuata ve İdare teknik talimatnamelerine aykırı veya onaysız tadilat yaptırmak, aracın teknik özelliklerini, iç veya dış dizaynını değiştirmek.

200 + SERVİSTEN MEN

 

0

54

80

Mevsimine uygun lastik kullanmamak.

300 + SERVİSTEN MEN

 

3

55

81

İdarece belirlenen parklanma alanlarının dışında parklanmak.

100

 

5

56

82

Otobüsün mazeretsiz servise hazır halde tutulmaması. (Yakıt eksikliği ve benzeri )

200

 

0

28.   Uygulanacak yaptırım tutarı sütunundaki rakamlar İETT tam bilet sayısını ifade etmektedir. TL bazındaki tutarı, bu rakamların o tarihteki tarifeye göre 1 adet tam bilet fiyatı ile çarpılarak hesaplanır.

28.2 (R İ) Çalışma ruhsatının iptali yaptırımını ifade etmektedir.

28.  (TTS İPTAL) Toplu Taşıma Sertifikasının iptalini ifade eder.

28.4 R.İ ve TTS iptal yazan maddeler iptal teklifiyle özel ulaşım kurulunda görüşülerek ve değerlendirilerek karar altına alınır.

28.5 Servisten men uygulaması eksiklik giderilinceye kadar geçerlidir.

28.  Zorunlu devir 1. ,2. ve 3. derece yakınlara yapılamaz.

28.7 Yaptırım2 sütununda boş olan maddelerde fiilin her tekrarında yaptırım sütunundaki hal uygulanır.

28.8 Sürücü personel sicil puanı değerlendirmesi aşağıda tanımlandığı şekilde uygulanır:

28.9 Sürücü personel sicil puanı değerlendirmesinde; toplam sürücü sicil puanı hesaplanırken geriye dönük bir yıllık süre içerisindeki ihlallere karşılık gelen sicil puanları değerlendirmeye alınır.

28.  Toplam 100 sicil ceza puanına ulaşan sürücü, ceza puanına uygun olan eğitime gönderilir ve 1 ay sürücülükten men edilir.

28.  Toplam 200 sicil ceza puanına ulaşan sürücü,  3 ay sürücülükten men edilir ve toplu taşıma sertifikası askıya alınır. Sertifikası askıya alınan sürücü TTS eğitimlerine tabi tutulur ve başarılı olması halinde yeniden sertifika düzenlenir.

28.12 Toplam 300 sicil ceza puanına ulaşan sürücü, TTS iptal istemiyle Özel Ulaşım Kurulu’nda değerlendirilir.

 

BÖLÜM  VI

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ÖZEL ULAŞIM KURULU

MADDE 29:

29.1 Özel Ulaşım Kurulu;

Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında,

 • Hukuk Müşaviri,
 • Ulaşım Dairesi Başkanı,
 • Ulaşım Planlama Dairesi Başkanı,
 • Otobüs İşletme Dairesi Başkanı,
 • Mali Hizmetler Dairesi Başkanı,
 • Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı,
 • Özel Ulaşım Müdürü,
 • ÖHO Şirket temsilcisi,

Olmak üzere toplam 9 ( dokuz ) üyeden oluşur. Kurul başkanı gerek duyduğu takdirde, bilgisine başvurmak üzere ilgili birimlerden yetkilileri kurula davet eder.

29.2 Kurul, en az 2 ayda bir defa olmakla birlikte ihtiyaç hâsıl olduğunda, kurul başkanının çağrısıyla toplanır.

29.3 Kurul;

29.3.1 Taşımacılığa katılma,

29.3.2 Taşımacılıktan çıkartılma,

29.3.3 Taşımacılara verilecek KK ve R.İ gerektiren yaptırımları,

29.3.4 Taşımacıların verilen cezalara ilişkin itirazlarını,

29.3.5 Taşımacılara İdare tarafından yapılan hizmetlerin şeklini ve mahiyetini tespit etmek,

29.3.6 Alt birimlerden gelen öneri ve tespitleri değerlendirmek,

29.3.7 Bölgeler arası hat veya Otobüs değişiklikleri, (Becayiş)

29.3.8 ÖHO personelinin giyeceği yazlık ve kışlık kıyafetlerin belirlenmesi, hususları ile ayrıca, yönerge kapsamına giren ve taşımacılıkla ilgili, Genel Müdürlüğün gerek gördüğü konuları görüşerek karara bağlar.

29.3.9 Sürücü toplu taşım belgesi iptali, (TTS)

29.3.10 Taşımacının 30 günü aşan izinlerini görüşerek karara bağlar.

29.4 Kurul, yaptırım cetvelinde karşılığı bulanmayan kural ihlalleri hakkında ise;

29.4.1 Süresi Kurul takdirinde olmak kaydıyla taşımacılık faaliyetini geçici olarak askıya alınmasına,

29.4.2 Maddi yaptırım uygulanmasına,

29.4.3 Geçici süre İETT garajında gözetim altında bulundurulmasına karar verebilir.

29.5 Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde oturum başkanının oyu iki oy sayılır. Kurul kararı,  Genel Müdürlük onayını müteakip uygulanır.

29.6 Kurulun çalışması ile ilgili gündemi hazırlama ve diğer işlemleri Özel Ulaşım Müdürlüğü tarafından yürütülür

29.7 Üst kurul

ÖHO  Komisyonunun yetkisinin dışında kalan konular, Genel Müdür tarafından gerek görüldüğü taktirde görüşülmek üzere Üst Kurula havale edilir. Ulaşım ana planının hazırlanmasında toplu taşıma sistemlerinin içersinde yer alan Özel Halk Otobüsleri işletilmesi ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

Üst Kurul, Genel Müdür yardımcısının başkanlığında,

İBB Ulaşım Daire Başkanı’nın

Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü’nün

İDO Genel Müdürü’nün

350 adet otobüsü mevcut olan Özel Halk Otobüsü şirketleri ile Çift katlı otobüslerin oluşturdukları şirketlerin yönetim kurulu başkanları (UKOME Kararı 13.09.2012 – 2012/8-12)

Üniversite temsilcisi,

İstanbul Otobüs, Özel Halk Otobüsleri ve İşleticileri Esnaf Odası Başkanı’nın,

Emniyet Müdürlüğü yetkilisi,

Otomotiv sanayi derneği genel sekreteri

katılımlarından oluşur.

Genel Müdürlük üst kurul kararını Encümene havale eder. Konu İdare Encümeni tarafından sonuçlandırılır.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 30:

Bu yönergenin ve bu yönergeye bağlı olarak çıkarılan diğer talimatnamelerin uygulanmasında çıkabilecek ihtilaflarda, başvuru ve karar mercii ÖHO Komisyonu olup, ÖHO Komisyonunun alacağı kararlar kesindir. Ancak; taşımacı ile İETT arasında meydana gelen ve yönergede yer almayan konularda, çözümlenmesi için İETT nezdinde talepte bulunulmasına rağmen devam eden ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GELİRLERİN DAĞILIMI

MADDE 31:

31.  Taşımacı,  sağladığı gelire göre, mevzuat çerçevesinde sorumlu olduğu her türlü vergi ve   rüsumu ilgili kurumlara ödemekle yükümlüdür.

31.    Yönerge hükümleri çerçevesinde taşımacılardan tahsil edilecek, GÇR bedeli, GÇR temdit bedeli ve aylık hizmet bedeli, devir bedeli ve çeşitli cezalardan tahsil edilecek bedeller ve diğer tahsilatlar İdareye aittir.

GÜN TANIMI

MADDE 32:

Yönergede belirtilen günler iş günü olmayıp, Takvim günü olarak esas alınacaktır.

YÜRÜTME

MADDE 33:

Bu Yönerge, İdare tarafından yürütülür.

YÜRÜRLÜK:

MADDE 34:

Meriyetteki ÖHO Çalışma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönerge UKOME kararı tarihi itibariyle yürürlüğe girer.